ASENTEEN KULTAINEN KIRJA - TÄRKEIN TEKIJÄ ONNISTUMISIIN ON ASENNE
MYYNNIN KULTAINEN KIRJA - HYVÄKSI MYYJÄKSI VOI KEHITTYÄ
- NÄYTÄ VALIKKO -- SULJE VALIKKO -

Pauli Vuorio
Power Competence Oy
Puh. 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
http://www.powercompetence.fi/

Puhelintilaukset kirjoista
Puh. 050 570 8163
Tilaukset ja tarjouspyynnöt
pauli.vuorio@powercompetence.fi
Kirjat saa myös yksilöityinä omalle organisaatiollesi isommissa erissä ( Kansi ja aloitussivu yksilöitynä )
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Viesti:
SULJE

TIETOSUOJASELOSTE

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelyssä.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytössä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot:

Power Competence Oy

Y-tunnus 2356859-8

PL 102

33101 Tampere

Tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja Pauli Vuorio, puh. 050 5708163

Rekisterien nimet: Power Competence Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Power Competence Oy:n asiakasrekisteri
(tämä on osa edellistä)


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Nimi, asiakasnumero, IP-numero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo tai ammatti. Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, erilaisista palveluista, joita henkilö käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten arpajaisten ja kilpailuiden sekä tapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lain sallimista lähteistä.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja voidaan luovuttaa muihin Power Competence Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, lukuun ottamatta sähköpostiosoitteita, joita voidaan siirtää MailChimp-uutiskirjeohjelmiston Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille EU-U.S. Privacy Shield -sertifikoinnin mukaisesti.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Kirjanpidon osalta henkilötietoja käsitellään kirjanpito-ohjelmiston toimittajan omalla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Kirjanpidossa olevien tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Tili Minetti Oy:n kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika:

Asiakkuustiedot säilytetään lain salliman ajan. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, jonka perusteella hän on samalla tilannut uutiskirjeen tai muun markkinointiviestinnän vastaanottamisen palvelun henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Asiakkuustietoja kirjanpidon osalta säilytetään kirjanpitoaineistoja koskevan kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterin tiedotustavat:

Palvelusopimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme. Tietosuojaseloste on nähtävissä Power Competence Oy:n omistamilla ja hallinnoimilla sivuilla.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietosuojavastaava ja tarvittaessa erikseen nimetyt henkilöt siinä tapauksessa, että heillä on erikseen tehty kirjallinen sopimus. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:

Pauli Vuorio, toimitusjohtaja pauli.vuorio@powercompetence.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tietosuojavastaavalle. Tiedot luovutetaan tarkistussoiton jälkeen henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tietojen muutokset käsitellään sähköpostin välityksellä. Tietojen kokonaan poisto voidaan sopia muutoinkin, mikäli henkilö on varmennettu varmuudella muulla tavoin.
Mikäli henkilö ei voida varmentaa tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Power Competence Oy, PL 102, 33101 Tampere.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Power Competence Oy / Tietosuojavastaava tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme asiasta muun muassa sähköpostitse sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

SULJE

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.


1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkiötietoja ei tallenneta kotisivulle vaan välitetään kotisivulla olevien lomakkeiden välityksellä Power Competence Oy:n sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Netmonitor-palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat esim.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli,  tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Lomaketietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään tarpeellisen ajan sähköpostilaatikoissa.

Netmonitor-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Netmonitor-työkalussa. Netmonitor -palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu sivuston omistajan Power Competence Oy:n toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Power Competence Oy pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Power Competence Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Netmonitor tai Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Power Competence Oy:n . Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja-asioissa voit lähestyä asiakaspalvelu@powercompetence.fi ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

12. TIETOSUOJASELOSTE
Power Competencen tietosuojaselosteen löydät
täältäSULJE

Näytteet ovat matalammalla resoluutiolla kuin E-kirjassa tai painoversiossa.

Näyte 1
Näyte 2Tämän teoksen materiaalin tai sen osien jäljentäminen, tallentaminen tai lisääminen tiedonhakujärjestelmiin missään muodossa on kielletty ilman kirjallista lupaa tekijältä. Tämän teoksen e-kirjaversion luovuttaminen tai myyminen eteenpäin kolmansille osapuolille, jotka eivät ole tuotetta ostaneet, on ehdottomasti kielletty. Aineistoa saa lainata journalistisiin tarkoituksiin tai esityksiin koulutustarkoituksissa otteina, kunhan lähde mainitaan yleisten lähdetietokäytäntöjen mukaisesti. Mainostarkoitukseen on pyydettävä lupa aina erikseen.

SULJE
Sisällysluettelo.

Prologi 9

Olli Linjala 17

Uskalla olla hullu! 28

Ammattiylpeydestä hyvinvointia ja jaksamista 30

Luova ajattelu kaiken a ja o 32

Tyytyväisyys tuo menestystä 33

Helvetti kun ei voi luottaa 37

Konkurssi laman kynnyksellä 40

Saisi vain sormet tyhjiksi ja tunnit täyteen 41

Elämän käännekohta 43

Justiin ehdin tehdä kaikki työt lomani aikana 44

Arvottomassa työyhteisössä on tuhoon johtavat asenteet 48

124 000 km vuodessa 51

Sanatonta loukkaamista 52

Ajoissa paikalle 54

Ainoa turvamme on terve käyttökate eli toiminnan tulos, jonka teet sinä itse 55

Helvetti, tuli taas neljä bussillista tappajamummoja! 59

Muutoksen piru 61

Oletko lusmuaja – luottamuksen pettäjä? 63

Ei kuulu toimenkuvaan 66

Olen vastuussa kuulijoilleni 69

Ilo on henkisiä orgasmeja 70

Pienet teot ratkaisevat 73

Mitä? Parisuhdeko muka yksityisasia! 74

Myös ”blues” kuuluu elämään 76

Kehu haisee hyvältä 77v

Luovuutta on monenlaista 79

Mitä rakkaurella tekoo, kyllä rahalla naira saa 80

Yksinyrittäjän luottoymmärtäjä 83

Häpeä, kyläkaupan tappaja 84

Virheitä tulee kaikille 86

Koti, perhe, parisuhde 87

Asenne ratkaisee 92

Kielteinen ihminen on kauhea 93

Tiedä mitä tahdot ja toteuta se! 96

Jokainen ihminen on naurun arvoinen 97

Tympiintyneet tyypit ja epäilevät tuomaat – ihan sama 99

Lupa iloita 100

Tuhoisat asennevirheet 102

En nyt kerkiä puhumaan, soita uudestaan 103

Ihan sama 105

Mikä hemmetin itsetunto? 106

Katkaise epäilyltä siivet 109

Perkeleen verottaja! 110

Epäilevät tuomaat 112

Minä, valittaja 113

Asenne näkyy olemuksessa 115

Työyhteisössä ei ole muuta toimintaa kuin jokaisen ihmisen yksilösuoritukset 116

Ei onnistu, on kokeiltu, sata kertaa 118

Mitä! Minäkö tyhmä? En, olen rutiinien raiskaama 119

Germaanien maassa 122

On tyhmää olla turpa väärinpäin 124

Hyvä idea – kukahan toteuttaisi! 126

Aurinkoista asennetta 127

Käytöstä kaupassa ja tyyliä tiellä 129

Valittamisesta elämäntapa? 130

Markkinointi ei ole mörkö 133

Meillä ei ole tarpeeksi halpaa teille 135

Pysähdy pysyäksesi vauhdissa 136

Kehonkieli kuntoon 138

Vetelä väki on työyhteisön syöpä 139

Viestimme päästä jalkoihin 141

Mä oon täällä vaan kesätöissä, kun ei vittu muutakaan saanut 142

Mystinen ja pelottava ruumis 144

Pidetään hauskaa, hihitellään kaveri sairaalakuntoon! 145

Vie sinä, minä valitan! 147

Luomme tunteita ympäristöömme 149

Väärä asenne on tuhoisampi kuin ammattitaidottomuus 150

Muiskupusu toimii! 152

Ystävällinen kohtelu, halvin ja tehokkain markkinointimuoto 153

Halataan kunnolla, jos halataan 155

Henkilökuntaa ei kiinnosta 156

Iloiset bimbot? 158

Innostunut sonni – innostunut sonnI 159

Kunnon kädenpuristus toimii 161

Älä hosu, kyllä sinä selviät! 162

Hermostuminen näkyy 164

Itsetyydytys on ihanaa 165

Häpy – voi kauheata! 167

Miksi elämä ei voisi olla mukavaa? 168

Linjalan haastattelu autossa 170

Ollin fani 179

Mielipide 182

Ei me olla surkeita 183

Asenteessa vikaa? 185

Aurinkoinen Palvelu- ja Laatuasenne 190

Elämäntyönä ongelmien ratkaisu 195

Useamman pysähdyksen taktiikka – Olli Linjala 196

Yhteinen historiamme 201

Epilogi 205

Lähteet 208

SULJE
"Kirja oli erittäin mielenkiintoinen. Se sisälsi paljon vinkkejä lisätä omaa jo valmiiksi positiivista asennetta."

Päivi Torkkeli

"Jokainen meistä tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa olkaan taputusta ja kannustusta. Hän opettaa elämänkokemuksella ja myös elää opetustensa mukaan. Kuten tuhansien muidenkin ihmisten elämään, hän on vahvasti vaikuttanut minunkin elämääni rohkaisemalla minua uskomaan itseeni. Olli on vuosien ajan antanut minulle voimaa lähteä tavoittelemaan unelmiani. Upeaa, että tämä on nyt kirjana."

Petri Niskanen
Kansainvälisen nuorkauppakamarijärjestön maailmanpresidentti
(JCI World President) 1998
Kirjailija, Yritys- ja organisaatiovalmentaja

SULJE
Konkurssi nielaisi menestyneen mainostoimiston. Se muutti Olli Linjalan elämän. Tilanne tuntui sietämättömältä. Elämäntyö, yritys, omaisuus, status jopa "hyvät kaverit" olivat mennyttä.

Pakko on paras muusa. Olli kehitti kaikille sopivan asennekoulutuksen.

Syntyi legendaarinen Aurinkoinen Palvelu- ja Laatuasennekoulutus. JCI palkitsi sen maailman parhaana yhteiskuntaa kehittävänä koulutuksena.

Noin miljoona osallistujaa on nähnyt Linjalan esiintyvän. Linjala on kiertänyt myönteisen asenteen "matkasaarnaajana" yli kolme miljoona kilometriä.

Asenteen kultaiseen kirjaan kiteytyy Olli Linjalan opit ja se, kuinka mahtava on asenteen voima.
Katso video

Asenteen Kultainen Kirja ( 208 sivua )
Nyt ennakkotilauksena vain 35 euroa.
E- Kirja vain 30 euroa.
Tärkein tekijä menestyksessä on asenne.


Näyte 1
Näyte 2
Näyte 3
SULJE
Sisällysluettelo

Johdanto aktiiviseen myyntityöhön

1 Huhut myyjän kuolemasta ovat suuresti liioiteltuja

2 Mikä on muuttunut?

3 Yleisimpiä virheitä myyntityössä

4 Kaavoja ja teorioita – hyödyllisiä viitekehyksinä

5 Ammattimainen myyjä

Näin toivut torjuvista vastauksista

Oikealla asenteella onnistut

Asenne näkyy ja kuuluu

Arvostus alkaa nöyryydestä

Ahkeruus tuo tulosta

Ahneus hyveeksi

Ole aidosti läsnä

Tekniikat ja käyttäytyminen

6 Myyjän persoonan vaikutus myyntitulokseen

Ymmärrä asiakastasi – osoita luottamusta

Vuorovaikutusvastuu on myyjällä

Sanattoman viestinnän merkitys

Puhetaito tai taidottomuus voi muuttaa asiasi täysin

Puhu selvästi

Mielikuvat ovat voimakkaita

Vastakkainasettelut myyjän työvälineenä

Idean myynnin vaiheet retorisesti

Ostajat ovat erilaisia – kuten myyjätkin

Opimme eri tavoin

7 Johdatus myynnin portaisiin

Aloitus

Silta

Kartoitus

Tuote-esittely

Tarjous

Kertaus

Idea

8 Huomioita myynnin portaista

9 Puhelimessa tehtävä kaupankäynti

Puhelinkontaktointi markkinointikokonaisuuden osana

Puhelinkontaktointi myynnin pääasiallisena välineenä

Puhelinkontaktoinnin edut

10 Milloin myynti on tuloksellista?

Mistä myyntitulos syntyy?

Hyvä myyjä

11 Millaiselta myyjältä ostetaan?

12 Vastaväitteet

Miksi asiakas esittää vastaväitteitä?

Vastaväitteiden käsittely

Onko asiakas aina oikeassa?

Vältä perusvirheitä

13 Myyntitapahtuman suunnittelu

Myyntisuunnitelma

Onnistuminen uusintakaupoissa

Hyvä suunnitelma asiakastapaamiselle

14 Kymmenen vakavasti otettavaa ohjetta myyntityöhön

15 Kaupanpyyntitekniikoita ja -taktiikoita

Kauppaa kannattaa pyytää

16 Kollegoiden, kokeneiden gurujen, eri teoksien ja

lähteiden ajatuksia myynnistä ja neuvottelutaidosta

Myyminen on vaikuttamista

Myynti-sanan maineenpuhdistus

Luo pitkäaikaisia asiakassuhteita

Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen myynti?

Nauti onnistumisesta

Myynti on ruma sana

Maailman johtavan elossaolevan myyntikouluttajan ajatuksia myynnistä

Ensin myyjälle annetaan potkut ja sitten koulutetaan asiantuntijaksi

Tällainen on huippumyyjä

17 Myös näistä voi myyntityössä olla hyötyä

18 Joko sitä on myyjä tai sitten ei ole

Loppusanat

Lähteet

SULJE
"Tähän kirjaan kannattaa tarttua jokaisen Bisnesihmisen, joka haluaa menestyä business- to – business myyntityössä.
Myynnin perusfundamentit eivät ole muuttuneet sadassa vuodessa ja nämä opit löytyvät kirjasta. Read on!"

Esko Reinonpoika Alanko
Hallituksen Puheenjohtaja, Yrittäjä, MicroMedia

"Kirja on sopiva vasta-alkajalle ja konkarille, koska kertaus on aina hyväksi.
Kirja sopii kaikille niille, jotka eivät luule itsestään liikoja. Paljon painavaa asiaa"

Harri Lehtinen
Myyntijohtaja
Varsinais- Suomen Yrittäjä-lehti

"Harva näitä oppeja noudattaa. Ja siinä se vika lähes aina onkin!"

Heikki Salonen
Myyntimies

SULJE
Hyväksi myyjäksi voi kehittyä ja hyväkin myyjä voi kehittyä. Myynti on tehtävä johon kasvetaan.

Myynnin kultainen kirja on todellinen myyntitaidon käsikirja aktiiviseen henkilökohtaiseen myyntiin. Sisältönä on ajattomia oppeja. Mukana on myös otteita monilta maailman ja Suomen tunnustetuimmilta alan auktoriteeteilta.

Myynnin kultaisessa kirjassa käydään läpi vaikuttavan myyntityön lainalaisuudet myyntityössä onnistumiseen.

Kirja on myös puhetaidon ja nonverbaalisen viestinnän pikaopas.

Myyntitaito on asia, joka mahdollistaa paljon hyvää. Mitä hyötyä on myymättömillä ideoilla ja tuotteilla tai myymättömästä asiantuntijuudesta? Myyntitaidosta on hyötyä kaikille työssä ja muussakin elämässä. Myynnin kultainen kirja soveltuu kaikille myynnin parissa työskenteleville.

Myynnin Kultainen Kirja ( 224 sivua )
Painetun kirjan hinta on 49 euroa
E- Kirja vain 30 euroa.
Opi myymään tai kertaa ja testaa taitojasi.

Materiaali on 44 sivuinen A4,
vastaa noin 80- 100 sivuista kirjaa.
Koulutuksissa käytettävä materiaali.
Myyntityön lainalaisuudet, Vaikuttaminen, Vastaväitteet, Puhe- ja esiintymistaito myyntityössä, Ihmisten erilaisuus, Non- verbaalinen viestintä, Myyntiprosesseissa tärkeimmät huomioitavat asiat, Päätöstekniikat ja niiden käyttäminen, Mitä myyminen on, Sanottua.

Materiaali on nelivärinen ja A4 koossa. Materiaali on uunituore koonti ja kiteytys aktiivisen henkilökohtaisen myyntityön koulutusmateriaalista, joka on visualisoitu.

Harvoja materiaaleja, joissa on koottu oleelliset, kaikkea myyntiä yhdistävät asiat yhteen. Mikäli kokoisit itse olisi luultavasti kuukauden työ. Tilaa se nyt valmiina, testattuna ja asiantuntijoiden läpikäymänä.

Materiaali sisältää kymmenen osaa. Koulutusmateriaali on liimasidottu kansio.
Mallisivut

Asenteen Kultainen Kirja ( 208 sivua )
Painetun kirjan hinta on 49 euroa
E- Kirja vain 30 euroa.
Tärkein tekijä menestyksessä on asenne.

Myynnin Kultainen Kirja ( 224 sivua )
Painetun kirjan hinta on 49 euroa
E- Kirja vain 30 euroa.
Opi myymään tai kertaa ja testaa taitojasi.

Myyntitaito koulutusmateriaali ( 44 sivua )
Hinta 70 euroa
Saatavana myös yrityskohtaisin
oikeuksin, kysy erikseen!
NYT UUTTA! Aurinkoinen palvelu- ja laatuasenne videotallenne, 2.5 tuntia.
Legendaarinen koulutus. Saat tallenteeseen tunnukset. (Voimassa 12 kk)

Koulutus palkittiin aikanaan Kansainvälisen Nuorkauppakamarin
JCI:n maailmankokouksessa maailman parhaaksi yhteiskuntaa kehittäväksi koulutukseksi!

Toimituskulut 9 euroa / lähetys
Kirjojen normaali hinta on 49 euroa.
Hinnat sisältävät myös voimassa olevat arvonlisäverot.
Painetun kirjan alv on 10% ja E-Kirjan 24 %

Yritys:
Y-tunnus:
Tilaajan nimi:
Tilaajan puhelinnumero:
Tilaajan sähköpostiosoite:
Kirjojen toimitusosoite:
Lisätietoja
- Laskutusosoite, mikäli eri kuin toimitus-osoite
- Sähköpostiosoitteet e-kirjoille mikäli eri kuin tilaajan sähköposti
- Mahdolliset muut tarvittavat tiedot tai viesti

Tilaa kirjoja kirjoittamalla alla oleviin kohtiin kappalemäärät.

Aurinkoinen palvelu- ja laatuasenne videotallenne:
Hinta: 99 euroa
Tilaan asenteen kultaisia kirjoja PAINETTUNA (kpl):
Hinta: 49 euroa Loppuunmyyty!
Tilaan myynnin kultaisia kirjoja PAINETTUNA (kpl):
Hinta: 49 euroa Loppuunmyyty!
Tilaan asenteen kultaisia kirjoja E-kirjana (kpl):
Hinta: 30 euroa
Tilaan myynnin kultaisia kirjoja E-kirjana (kpl):
Hinta: 30 euroa
Tilaan Myyntitaito- Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö
Koulutusmateriaalin PAINETTUNA (kpl)
Hinta: 70 euroa!

Tarkistathan, että olet antanut kaikki yhteystietosi, jotta toimitus voi tapahtua.
Kiitos.

Puhelintilaukset: Puh. 050 570 8163

© Power Competence Oy  ||  http://www.powercompetence.fi/  ||  Tietosuojaseloste  ||  Sivuston käyttö ja Tietosuojalauseke
Toteutus: NetFusion
Krig Kustomrig